PIAGGIO APE TRICYCLE

ТРАНСФОРМА произвежда и персонализира атрактивната триколка Piaggio APE за продажба на широка група стоки, която предполага удобство и в непосредствена близост до клиентите.

/По-долу има препратки към нормативната уредба и програмата за развитие на селските райони./

Бизнес на три колела … и то какви!

~ FOODS and DRINKS ~ COFFЕE and DRINKS ~ ICE CREAM ~   

За хранителни стоки триколката може да бъде оборудвана за пробажба на кафе, напитки, пакетирани храни и храни приготвени на място, сладкиши, плодове и зеленчуци, подправки, ядки, сладолед и много други.

 

 

~ GOODS ~ TEXTILE ~ COSMETICS ~ ACCESSORIES ~

Триколката може да бъде оборудвана за продажба и на нехранителни стоки – облекла, кожени изделия, текстил, парфюмерия и козметика, аксесоари, книги и много други.

„Нашата сила е да разберем конкретните изискванията на клиентите, да предложим  индивидуално превозно средство, реализирано по най-функционален и въздействащ начин, с внимание към детайлите и много любов ….. за един полезен и очарователен резултат!“

                                                                                                                                                               ТРАНСФОРМА

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ 

1. Препратки към нормативна уредба (за Столична община):

„НАРЕДБА за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столичната община“ (виж тук)

– „НАРЕДБА за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на терторията на Столична община“ (виж тук)

2. „Програма за развитие на селските райони 2014-2020“:

Целта на мярката е да се подкрепи прилагането на интерактивни иновационни модели за постигане на целите на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност и устойчивост, да се насърчи сътрудничеството за разработване на нови продукти, практики, процеси и технологии и да се стимулира икономически обосновано развитие на къси вериги на доставки, местните пазари и местните хранителни вериги.

– Подмярка 16.4 – „Подкрепа за хоризинтално и вертикално сътрудничество между участниците във верига на доставки за изграждане и развитие на къси вериги на доставки и местни пазари. Подкрепа за дейности на местно равнище за популяризиране, свързвани с развитието на късите вериги на доставки и местните пазари“ (виж тук)